viernes, 12 de abril de 2013

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2013

Consonte reza nos artigos nº 24 e 25 dos Estatutos que rexen esta Asociación Veciñal e Cultural, a Xunta Directiva chama a todas as súas socias e a todos os seus socios a cooperar na ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que terá lugar no salón do segundo andar do Centro Social e Cultural “OS CASTROS”, o vindeiro domingo 07 de abril de 2013, ás 10:00 horas en 1ª convocatoria, e ás 10:30 horas en 2ª convocatoria; coa seguinte

ORDE DO DÍA

I.                                Lectura e beneplácito, se procede, da acta anterior.
II.                             Memoria anual de actividades.
III.                           Informe de proxectos e obras realizadas.
IV.                          Balance económico, exposición, e, se procede, aprobación.
V.                            Propostas, se has hai, da Xunta Directiva.
VI.                          Propostas, se has hai, entregadas polas socias e/ou polos socios.
VII.                       Renovación parcial da Xunta Directiva: Presidenta/e, Secretaria/o, Vocais 1, 3, 5, 7, 9 e 11.
VIII.                     Peticións, recomendacións e preguntas.

§   A Asemblea celebrarase en 1ª convocatoria de atoparse presentes a metade máis un das/os socias/os, ou en 2ª convocatoria con calquera que sexa o número de asistentes (Art. nº28).

§   As socias/os poden presentar propostas por escrito para tratar no punto VI da orde do día, sempre que se fagan chegar (en papel ou dixitalmente) á Xunta Directiva cun mínimo de 5 días antes da Asemblea (Art. nº30).

§   Pódense igualmente presentar candidaturas para os cargos da Xunta Directiva a renovar incluídos no punto VII, por parte das socias/os cun ano de antigüidade e unha antelación de 10 días á Asemblea. De non presentarse candidaturas, todas e todos socias/os serán candidatas/os, estean ou non estean presentes (Art. nº19).

A Asemblea Xeral de Asociadas/os é o órgano de expresión de vontade da Asociación (art. 23), e os acordos adoptados nela obrigarán a toda a súa masa social, tamén aos/ás non asistentes (Art. nº30), polo que dende a Xunta Directiva recomendámosche que veñas, exercendo o teu dereito de asistir e participar (Art. 9), dada a importancia dos temas a tratar, e co fin de chegar a acordos coa máxima participación e  consenso.
 
Un cordial saúdo da actual Xunta Directiva.

Pereiras, a 05 de marzo de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario